Masque Africain de Tanzanie - Ethnie Fipa - Matériaux - bois - Hauteur 35 cm

Masque Africain de Tanzanie

-- Ethnie Fipa --

Matériaux:

-- Bois --

Hauteur:

-- 35 cm --

D'autres Masques de Tanzanie

Masque Makonde ( Masque de Maladie )

Sumbwa -- Sukuma -- Ha ou Sukuma -- Sukuma

Sukuma -- Fipa -- Sumbwa -- Nyamwezi -- Sukuma

Masques du Congo

Luba Kifwebe -- Nord Kivu -- Kuba -- Nord Kivu

Masques du Gabon et Zambie

Punu -- Tschokwe -- Punu